Kiedy można zacząć prace rozbiórkowe?

Według Prawa Budowlanego rozbiórka budynku jest rodzajem prac budowlanych. Dlatego też wymaga wypełnienia odpowiednich procedur oraz zgłoszenia zamiaru rozbiórki do odpowiednich organów administracyjnych. W zależności od typu budynku formalności nieco się różnią, dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi wymogami. Oto tryb postępowania w przypadku rozbiórki budynku, która wymaga lub nie wymaga pozwolenia.


Rozbiórka budynku bez pozwolenia

Istnieją dwa główne przypadki, kiedy pozwolenie na rozbiórkę budynku nie jest wymagane. Bez pozwolenia można wyburzyć obiekty i urządzenia budowlane, których wzniesienie nie wymagało zdobycia pozwolenia na budowę oraz nie są chronione jako zabytki. Drugim przypadkiem są budynki, które mierzą mniej niż 8 metrów, a ich odległość od granicy działki jest większa, niż połowa wysokości. Budowle te nie mogą jednak znajdować się w rejestrze zabytków, ani być objęte opieką konserwatorską. 


Brak konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę nie oznacza jednak, że możemy wyburzyć budynek bez uprzedniego zgłoszenia do odpowiedniego organu administracyjnego. Zgłoszenia prac rozbiórkowych należy dokonać w urzędzie starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Wniosek powinien określać zakres i sposób robót rozbiórkowych, sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zawierać zgodę właściciela budynku i szkic położenia obiektu budowlanego. Prace rozbiórkowe można rozpocząć po upływie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia do odpowiedniego organu administracyjnego, pod warunkiem, że nie wniesie on sprzeciwu. 


W szczególnych przypadkach, np., gdy rozbiórka budynku może spowodować pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych i stanu środowiska, organ może wymagać od nas uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu. 

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Pozwolenie na rozbiórkę budynku konieczne jest w przypadku obiektów, na budowę których wymagane było pozwolenie na budowę. Wniosek powinien zostać złożony w odpowiednim urzędzie minimum 79 dni przed planowanym czasem prac rozbiórkowych. Analogicznie jak w przypadku zgłoszenia, wniosek powinien zawierać zgodę właściciela na rozbiórkę budynku, szkic usytuowania obiektu budowlanego, zakres i sposób przeprowadzania prac rozbiórkowych, sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz dodatkowo: projekt rozbiórki obiektu, inne pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi oraz upoważnienie udzielone osobie lub firmie działającej w naszym imieniu. Przed wyburzeniem budynku należy również uiścić opłatę za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. 


Zanim właściwy organ wyda pozwolenie, oceniana jest zgodność prac rozbiórkowych z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska oraz uzyskiwane są przez inwestorów odpowiednie pozwolenia i opinie organów określone szczególnymi przepisami. Decyzja wydawana jest w terminie do 65 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku, a prace rozbiórkowe można rozpocząć w momencie, gdy zostanie ona uprawomocniona (po 14 dniach od wydania decyzji). Należy pamiętać, że rozpoczęcie prac rozbiórkowych bez zgody lub pozwolenia odpowiedniego organu administracyjnego może skutkować postanowieniem o zaprzestaniu podjętych działań lub nawet karami. 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.